กทม.ผุดศูนย์ฯควบคุมเปิดเมือง จัดสายด่วน 1672, 1555 บริการนักท่องเที่ยว

กทม.ผุดศูนย์ฯควบคุมเปิดเมือง จัดสายด่วน 1672, 1555 บริการนักท่องเที่ยว

วันนี้ (4 พ.ย.64) ที่ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Tourism Command Center) โดยมี คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองฯ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้ คณะที่ปรึกษา ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมาย วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินแนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทำหน้าที่วางแผนจัดตั้งและกำหนดนโยบายศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และกำหนดมาตรการในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ กับศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุและแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่พบนักท่องเที่ยวมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลและสนับสนุนทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure (SOP) จำนวน 11 ด้าน

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนา การเชื่อมโยง และประสานงานให้เกิดโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงชั้นข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยวจากแอพพลิเคชั่น เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานข้อมูลเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ และ คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน ทำหน้าที่พิจารณาจัดหางบประมาณ จัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

สำหรับศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองฯ ได้เตรียมพร้อมคอล เซ็นเตอร์ หมายเลข 1672 สำหรับนักท่องเที่ยวในการสอบถามข้อมูลหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสอบถามเรื่องทั่วไปผ่านทางสายด่วน 1555 ของ กทม. ทั้งนี้ จะมอบหมายภารกิจหน่วยงานให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้านภัยโควิด-19
บทความถัดไป‘ศักดิ์สยาม’ ต้อนรับ ปธ.วุฒิสภาสวิส ชวนนักลงทุนสวิสลงทุนคมนาคม กระตุ้น ศก.สองประเทศ